Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen
 
 
Beleidsplan Beleidsplan

BELEIDSPLAN

Protestantse GEMEENTE BOORNBERGUM/KORTEHEMMEN

2014-2018


VISIE OP GEMEENTE ZIJN

Wie zijn wij als gemeente, wat is ons profiel, onze identiteit

 

Onze gemeente heeft God leren kennen in Jezus Christus, haar Heer. Zijn leven,  sterven en opstanding vormen de basis van ons gemeenteleven, maar God openbaart zich ook op geheel andere wijzen.

In de Bijbel ervaren wij, wie God is en wie Jezus is, maar ook op andere manieren. Ook de traditie heeft ons vele waardevolle bouwstenen aangereikt voor ons geloofsleven en ons gemeente-zijn.

Geloof is echter een levende zaak. Daarom geloven wij, dat Gods Geest ons ook in onze eigen tijd wil helpen de bijbelse boodschap steeds op nieuwe wijze te verstaan en toe te passen bij de vragen en uitdagingen die uit de wereld op ons afkomen. Daarover gaan wij graag als gemeenteleden met elkaar in gesprek. Openstaan voor elkaars mening en respect voor elkaars visie vinden wij daarbij erg belangrijk, er dient ruimte te zijn voor persoonlijke geloofsbeleving.

 Centraal staat bij ons de vraag: Hoe geven wij in de 21e eeuw ons geloof handen en voeten?

Als gemeente treden wij de zaken die spelen in de samenleving dichtbij en veraf met een open oog en open oor tegemoet. Wij doen dit graag onder de koepel van de Protestantse Kerk in Nederland.

Ons kerk-zijn heeft een breed dak, waaronder ieder die dat wil mag komen schuilen.

Wij kennen een ‘Open Avondmaalsviering’: ieder, die zich door de Heer genodigd voelt is welkom aan de Tafel. Ook de kinderen mogen meedoen aan de Maaltijd van de Heer.

Ouders, die hun kinderen willen laten dopen, hoeven geen belijdend lid te zijn, en er is de mogelijkheid tot het zegenen van andere levensverbintenissen, indien gemeenteleden daarom vragen.

Wij zijn maar een kleine gemeente, maar juist hierin ligt onze kracht: een grote onderlinge verbondenheid.

Met name in de zondagse eredienst zijn wij herkenbaar als gemeente. Er is één dienst per zondag, hetzij in het kerkgebouw te Boornbergum, hetzij in het oude historische kerkje te Kortehemmen. Daar vieren wij de ontmoeting met God en met elkaar, brengen wij de noden van de wereld voor Gods aangezicht, en leven wij met elkaar mee in vreugde en verdriet.

 

Wat voor gemeente willen wij zijn, wat zijn onze beleidsvoornemens?

Wij willen als gemeente openstaan voor iedereen: voor jong en oud, voor links en rechts, voor orthodox en vrijzinnig, voor trouwe kerkganger en toevallige passant.

Bij het streven naar dit ‘Open kerk’ –zijn  stuiten we op een aantal uitdagingen:

-Hoe blijven we het jongere deel van onze gemeenteleden (tot een
jaar of veertig) betrekken bij het kerk-zijn? Hoe kunnen we hen
daarin een plaats geven? Welke plaats willen zij zelf daarin innemen?

-Wat kunnen wij als kerk betekenen in onze dorpssamenleving?

De kerk zou aanwezig moeten zijn overal waar mensen bezig zijn met de grote vragen van het leven.

Wij willen proberen aan te sluiten bij de verwachtingen van het jongere deel van de gemeente.

Als kerk willen we ons ook graag dienstbaar opstellen naar het dorp toe. We zouden er willen zijn voor alle dorpsbewoners.

In de kerkenraad en gemeente zullen wij er met enige regelmaat over na moeten denken op wat voor wijze wij deze dienstbaarheid het beste vorm kunnen geven.

 

Concrete stappen, te nemen in de jaren 2014 -2018

Ten aanzien van het jongere deel van de gemeente:

-Voor de concrete stappen verwijzen we naar het hoofdstuk over het consistorie.

 

Ten dienste van het dorp:        

-Laagdrempelige diensten organiseren, zoals de Kerstavonddienst en
 taizévieringen op de donderdagavond gedurende het winterseizoen.

- Meditatief schilderen

- Eigen activiteiten meer promoten

- Zie ook het hoofdstuk over het consistorie

 

Samenwerking met de vGkn Kerk van Boornbergum/Kortehemmen

 

Het gedachtenklimaat van onze protestantse gemeente en de plaatselijke Voortgezet Gereformeerde gemeente verschilt aanzienlijk, een uitbreiding van de  samenwerking wordt op het ogenblik niet als mogelijkheid gezien.

Huidige gezamenlijke activiteiten zijn:

-een viertal kerkdiensten , waarvan 2 voorbereid met leerkrachten
 en leerlingen van de chr.  basisschool ‘Bij de Boarne’.

-het kerkblad  ‘Tsjerkenijs’

-tweemaal per jaar een gezamenlijke moderamenvergadering

-organiseren van de driejaarlijkse Tentdienst

-meedoen aan acties van de regionale werkgroep ‘Roemenië’

-in samenwerking met de christelijke basisschool meedoen aan de
 actie ‘Schoenendoos’

-organiseren van koffieochtenden voor ouderen

-organiseren van een gezellige middag voor ouderen

 

BELEIDSPLAN ONDERDEEL KERKENRAAD
 
Uitgangspunt:

In Ordinantie 4-II-7  van de Protestantse Kerk in Nederland staat over het werk van de kerkenraad het volgende:

 

De kerkenraad heeft tot taak:

-de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;

-het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;

-de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de
geestelijke vorming;

-het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en
werken van de gemeente;

-het opzicht over de leden van de gemeente voorzover hem dat door
 de orde van de kerk is opgedragen;

-de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de
 gemeente;

-het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap der kerken;

-het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden
 of zijn behandeld;

-het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en
 werken van de gemeente;

-het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van
 hen wordt gevraagd.’

 

De kerkenraad van onze gemeente komt maandelijks bijeen. Alleen tijdens de periode van de zomervakantie wordt er geen kerkenraadsvergadering gehouden.

De vergadering wordt geopend door de predikant, maar voorgezeten door één van de andere kerkenraadsleden. Aan het begin van iedere vergadering is er ook altijd een ronde persoonlijke mededelingen, omdat de kerkenraadsleden graag met elkanders wel en wee willen meeleven. De sfeer tijdens de vergadering is open en hartelijk, en ieder kan vrijuit zijn mening naar voren brengen.

Belangrijke zaken die het leven en werken van de gemeente betreffen worden altijd voorgelegd aan de gemeenteleden op gemeenteavonden of groothuisbezoeken.

Pas nadat de gemeente is gehoord wordt een definitief besluit genomen. Zo  is er bijvoorbeeld een positief besluit genomen over de mogelijkheid tot het zegenen van andere levensverbintenissen,

Het verslag van de kerkenraadsvergaderingen wordt gepubliceerd in het kerkblad. Bij de publicatie wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke openheid van zaken.

Omdat er tijdens de kerkenraadsvergaderingen vaak te weinig tijd blijkt te zijn voor bezinning heeft de kerkenraad besloten om jaarlijks een bezinningsdag te houden op een passende, liefst gezellige locatie elders.

De kerkenraad bestaat uit, kunnen ook duo banen zijn, drie ouderlingen, een jeugdouderling, drie diakenen, drie ouderlingen-kerkrentmeester en de predikant.

In artikel V van de Kerkorde van de PKN staat over de ambten het volgende te lezen:

 

‘Om de gemeente bij het heil te bepalen en bij haar roeping in de          wereld te bewaren'

 is van Christuswege het openbare ambt van Woord en Sacrament
 gegeven.

Met het oog op deze dienst onderscheidt de kerk:

         het ambt van predikant,

         het ambt van ouderling,

         het ambt van diaken

         alsmede andere diensten in kerk en gemeente.

 

De ambtsdragers zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente in de wereld door zorg te dragen voor

de dienst van Woord en sacramenten,

de missionaire, diaconale en pastorale arbeid,

de geestelijke vorming,

het opzicht,

het rentmeesterschap over de vermogensrechtelijke aangelegenheden

en andere arbeid tot opbouw van de gemeente.’

 

In de volgende hoofdstukken van dit beleidsplan geven we weer hoe de diverse colleges werken en wat hun beleidsvoornemens zijn.

 

BELEIDSPLAN ONDERDEEL CONSISTORIE

 
DE OUDERLINGEN

 

Uitgangspunt:

De Kerkorde en de ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland zeggen over het ambt van ouderling het volgende:

‘De ouderlingen zijn in het bijzonder geroepen tot

de zorg voor de gemeente als gemeenschap,

het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van

Woord en sacramenten,

de herderlijke zorg en het opzicht

en de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping.’

(Kerkorde PKN artikel V)

 

In Ordinantie 3-II-10 wordt bovendien nog genoemd dat tot de taak van de ouderlingen behoort:

‘de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdienst

en, zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen (classis, synode).’

 

Deze woorden uit de kerkorde en ordinanties vormen het uitgangspunt van het werk van de ouderlingen.

 
 
Werkzaamheden die de ouderlingen gewoon zijn te verrichten:

-ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdienst, ook bij gezamenlijke
diensten,

-rouw- en trouwdiensten

 -medewerking verlenen aan de kerkdienst door het verzorgen van
  de afkondigingen,

 - een schriftlezing of andere onderdelen van de dienst, tenzij de
 ouderlingen hiertoe de vrijmoedigheid niet hebben

-het doen van huisbezoek

-het bezoeken van nieuw ingekomenen

-de maandelijkse consistorievergaderingen bijwonen

-ambtelijke tegenwoordigheid bij doopzittingen

-bijwonen van de vergaderingen van het gezamenlijk moderamen
 door een ouderling

-het meedoen aan bijscholingsactiviteiten, kerkenraadsdag,
 toerustingsactiviteiten uitgaande van de PKN, lezen van
 vakliteratuur enz.)

-contact onderhouden met de contactpersonen en éénmaal per jaar,
 in januari, een overlegavond houden van het consistorie met de
 contactpersonen. Op deze avond worden de nieuwe wijklijsten, de
 verjaardagslijst en de lijst met huwelijksjubilea uitgedeeld en
 besproken

-het organiseren van de groothuisbezoeken in overleg met de
 predikant

-het organiseren van gemeenteavonden in overleg met de
 predikant,

- het deelnemen aan de redactievergadering van het kerkblad
 (1 ouderling)

 

Contactpersonen:

De ouderlingen laten zich in hun werkzaamheden bijstaan door de contactpersonen.

Elke ouderling heeft één of twee contactpersonen, aan wie de ouderling diverse werkzaamheden kan delegeren.

Taken, die zoal door de contactpersonen worden verricht zijn:

-het brengen van een bloemetje/kaars bij nieuw ingekomenen,  bij
 gemeenteleden die verhuisd zijn en bij gemeenteleden die een
 huwelijksjubileum (25 jaar, en vanaf 40 jaar elke vijf jaar) vieren

-formulieren voor het winterwerk ophalen, en in opdracht van de
 ouderlingen-kerkrentmeester:  het rondbrengen van de brieven
 voor de solidariteits kas, oudejaars- collecte rondbrengen en
 ophalen van Kerkbalans-enveloppen, ophalen abonnemenstgeld
 kerkblad, en dergelijke

-bij het rondgaan langs gemeenteleden met bovengenoemde
 brieven signalen opvangen van gemeenteleden en deze doorgeven
 aan het consistorie

 

Er is ook een contactpersoon met een bijzondere opdracht:

-felicitatiekaarten sturen naar jarige gemeenteleden die 65 jaar, en 70 jaar en ouder worden. Ook stuurt zij kaarten met een gelukwens naar gemeenteleden die bij een huwelijksjubileum geen kaars/bloemstuk krijgen (veelal de randkerkelijken), en naar alle gemeenteleden die een 30- of 35- jarig huwelijksjubileum vieren.

 

Bezoekersgroep:

Omdat de oudere gemeenteleden graag wat meer bezoek hebben vanuit de gemeente, en omdat het consistorie niet altijd aan alle verwachtingen kan voldoen is er een zogenaamde ‘bezoekersgroep’ in het leven geroepen: aan een aantal gemeenteleden is gevraagd om wat extra aandacht te schenken aan één of meer van onze oudere gemeenteleden.

Aan deze activiteit wordt niet veel ruchtbaarheid gegeven. Elk lid van de bezoekersgroep vult deze taak op eigen wijze in.

 

Beleidsvoornemens:

Het consistorie wil/blijft in de komende jaren primair aandacht geven aan de jeugd en leeftijdsgroep 25-40 jaar, zonder echter de rest van de gemeente te verwaarlozen. Voor jeugd zie: jeugouderling

Zaken waar aangedacht wordt zijn:

-het opzetten en stimuleren van activiteiten voor 25-40 jarigen

-het organiseren van een aantal ‘Oars as oars tsjinsten’

-gericht aandacht geven aan de jonge gezinnen door bezoek
 predikant

-aandacht voor (geloofs)opvoeding mbv gespreksavonden en
 materiaal.

 

Jeugdouderling:

Ouderling met als hoofdtaak de jeugd.

Taken:

-het opzetten en stimuleren van activiteiten van jeugd- en             jongerenwerk,

-contact onderhouden met de jeugd, bezoeken bij bijzondere  gebeurtenis zoals diplomering, verre reis, ziekte of anderszins waar nodige aandacht aan besteed dient te worden,

-commissies leiden zoals kindernevendienst en jeugdcommissie,

-opnieuw opstarten van de oppasservice als hier behoefte aan is,

-verslag doen op kerkenraadsvergaderingen van activiteiten.

 

Omdat het consistorie vindt, dat onze kerk ook ‘kerk naar buiten’ moet zijn, -immers, wij zijn geroepen om een ‘zoutend zout’ en een ‘lichtend licht’ in onze omgeving te zijn, wil zij blijven nadenken over de vraag, wat wij als gemeente voor onze dorpen kunnen betekenen.

Tot nu toe zijn de volgende activiteiten in gang gezet:

- welkomstfolder

- kerstmaaltijd

- stand op de braderie

- gelegenheid bieden om mee te herdenken op de laatste zondag van het kerkelijk jaar.         

 

 
DE PREDIKANT

 

Uitgangspunt:

De predikant maakt ook deel uit van het consistorie.

Over het werk van de predikant wordt in de kerkorde het volgende gezegd:

        ‘De predikanten zijn in het bijzonder geroepen tot

        de bediening van Woord en sacramenten,

        de verkondiging van het Woord in de wereld,

        de herderlijke zorg en het opzicht

        en het onderricht en de toerusting.’

 

        (Artikel V van de Kerkorde van de PKN)

 

In Ordinantie 3-II-9 wordt bovendien nog genoemd

‘het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen, zo de predikant daartoe geroepen wordt.’

 

Deze woorden vormen het uitgangspunt voor het werk van de predikant.

De predikant is aangesteld voor 6 dagdelen per week. Dit betekent, dat er in het predikantswerk prioriteiten moeten worden gesteld.

 

Werkzaamheden, die de predikant op dit moment verricht

Binnen de gemeente:

het pastoraat heeft hoge prioriteit, dit houdt ondermeer in: bezoekwerk: aan de zieken, ouderen, het crisispastoraat,  bij bijzonderheden, kennismaken met nieuw ingekomenen, gericht bezoekwerk aan gemeenteleden die dit aangegeven hebben op het winterwerkformulier

 

het voorgaan in ongeveer 17/18 erediensten per jaar van de Protestantse gemeente van Boornbergum/Kortehemmen , daarnaast op de kerkelijke feestdagen, die niet op een zondag vallen. (Witte donderdag, event. Goede Vrijdag, Stille Zaterdag,

Kerstdagen.

Vier  van deze diensten zijn diensten waarin de Maaltijd van de Heer wordt gevierd,

drie van deze diensten maken deel uit van de Paasviering

- Het voorgaan in rouw- en trouwdiensten

- Het werken aan gemeente opbouw

 

Bovenplaatselijke activiteiten:

-het deelnemen aan de ringbijeenkomsten (ongeveer vijf keer per
 jaar)
-het deelnemen aan de classicale vergaderingen (vier keer per jaar)

 

Beleidsvoornemens:

Samen met de ouderlingen is er de zorg over de toekomst van de gemeente. Wie gaat straks de fakkel overnemen, wanneer veel oudere gemeenteleden de verantwoordelijkheid voor het werk in de gemeente niet meer kunnen dragen?

Hoewel onze kerkenraad op dit moment bruist van jeugdig elan zullen er straks toch mensen moeten zijn die de leidinggevende posities in de gemeente willen innemen.

Met het oog op ‘de gemeente van de toekomst’ en de toekomst van de gemeente zal er grote aandacht gegeven moeten worden aan het jongere deel van de gemeente.

Prioriteit moet daarom krijgen het vormen van kader voor de voortzetting van het gemeentewerk. Dit kader moet komen uit het jongere deel van de gemeente.

 

Verder is het ook voor de predikant een uitdaging om de kerk een ‘kerk naar buiten’ te laten zijn. Als gemeente van de Heer zou het toch zo moeten zijn, dat wij iets voor onze dorpsgemeenschap kunnen betekenen. Wij proberen laagdrempelige diensten voor alle dorpsgenoten te organiseren rond Kerst en tijdens het dorpsfeest. Maar er moeten nog meer mogelijkheden zijn om als gemeente present te zijn in onze dorpsgemeenschap. Naar deze mogelijkheden moet gezocht worden.

 

De lijst van werkzaamheden van de predikant in ogenschouw nemende, wordt duidelijk, dat bij een situatie van parttime-predikantsschap meer taken gedelegeerd zullen moeten worden aan commissies in de gemeente.

Een beleidsvoornemen voor de komende periode moet dan ook zijn: meer gemeenteleden betrekken bij diverse taken en ze daarvoor een eigen verantwoordelijkheid laten dragen, zodat er minder werk op de schouders van de predikant (en kerkenraad) terecht komt.

Een regelmatige evaluatie van de bestede werktijd van de predikant is zeer wenselijk, opdat de beschikbare werktijd van zes halve dagen per week niet voortdurend wordt overschreden.

 

Concrete stappen, te nemen in de jaren 2014-2018

-Samen met de ouderlingen werken aan uitwerking
 beleidsvoornemens die bij het hoofdstukje over de ouderlingen
 zijn genoemd.

-Jaarlijkse evaluatie van de werkzaamheden en de tijdsbesteding van de predikant.

 

 

 

BELEIDSPLAN ONDERDEEL
OUDERLINGEN-KERKRENTMEESTER

 

DE OUDERLINGEN-KERKRENTMEESTER

Uitgangspunt:

 

De Kerkorde en de ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland zeggen over de taken van de ouderlingen-kerkrentmeester het volgende:

 

Als ouderling zijn de ouderlingen-kerkrentmeester aangewezen om

        ‘de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van
         niet-diaconale aard te verzorgen.’

        (Kerkorde PKN artikel V)

    

In Ordinantie 3-II-10 wordt bovendien genoemd de taak van het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.

 

De ouderlingen-kerkrentmeester kunnen zich in hun werkzaamheden laten bijstaan door kerkrentmeesters: gemeenteleden die niet in het ambt staan.

 

Het beleid van de ouderlingen-kerkrentmeester is er op gericht om, met de middelen die hen daarvoor ter beschikking staan, te proberen de aan hen toevertrouwde geldmiddelen en bezittingen zo goed mogelijk te beheren en te behouden voor het nageslacht.

 

Werkzaamheden die daar uit voortvloeien:

Beheer en administratie van de financiën

Aan het begin van elk jaar wordt meegedaan aan de actie Kerkbalans.

Elk jaar worden de jaarrekening van het voorgaande jaar en de begroting van het komende jaar opgesteld en ter goedkeuring aan de kerkenraad voorgelegd, waarna zij worden opgestuurd naar de daarvoor aangewezen instantie. De jaarrekening wordt opgesteld door het Kantoor Kerkelijke Administratie.

     De andere financiële zaken worden door een hiervoor aangestelde
     ouderling-kerkrentmeester behartigd.

 Beheer landerijen

Hieronder wordt verstaan het bij de tijd houden van de pachtcontracten, het innen van de pachten en het contact met de pachters.

Dit werk is uitbesteed aan rentmeesterkantoor Vellinga te Beetsterzwaag.

 

Beheer kerkgebouw en pastorie

Hieronder wordt verstaan het onderhoud van de gebouwen en de inventaris van de kerk en het verzekeren van de gebouwen en de inventaris van de kerk.

Daardoor kan het kerkgebouw gebruikt worden voor de zondagse erediensten en rouw-en trouwdiensten en andere activiteiten, zoals gemeenteavonden en culturele activiteiten.

 

Beheer en administratie van de begraafplaatsen

Onder beheer wordt verstaan het onderhoud van de beide begraafplaatsen: maaien, het harken van bladeren en dergelijke. Dit werk is uitbesteed aan een derde.

Onder administratie wordt verstaan het bijhouden van de grafregisters en het uitschrijven van nota’s aangaande grafrechten.

Dit alles gebeurt met een speciaal computerprogramma voor begraafplaatsen, en wordt beheerd door iemand van buiten het college.

 

Ledenadministratie

Hieronder wordt verstaan het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.

Dit werk wordt m.b.v. het LRP systeem gedaan door iemand van buiten het college.

 

Kosters, predikant(en),organisten

Het college draagt zorg voor de taakomschrijving en de salariëring van de koster.

Het college is verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de eigen predikant en draagt zorg voor de afwikkeling van de vergoedingen van gastpredikanten en organisten.

 

Tsjerkenijs

Dit is het kerkblad, dat samen met de Gereformeerde Kerk wordt uitgegeven.

Het college draagt zorg voor het innen van het abonnementsgeld van de  gemeenteleden en overige geabonneerden en het financieren van de onkosten naar verhouding van het aantal leden.

Andere werkzaamheden die de ouderlingen-kerkrentmeester gewoon zijn te verrichten:

-ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten.

-verzorgen tijdens de erediensten van de collecte voor het werk van
 de ouderlingen-kerkrentmeester

-bijwonen van de vergaderingen van de ouderlingen-
  kerkrentmeester

-bijwonen van de maandelijkse kerkenraadsvergaderingen

-bijwonen van de vergaderingen van het gezamenlijk moderamen

-het bijwonen van de vergaderingen van de classis, indien er een
 ouderling-  kerkrentmeester wordt gevraagd

-meedoen aan bijscholingsactiviteiten (kerkenraadsdag,
 bovenplaatselijke toerustingsactiviteiten, lezen van
 vakliteratuur enz.)

- opstelling rooster organisten

- aanmaak en distributie collectbonnen

- beheer kerkrentmeesterlijk vermogen

 

Verder zijn er de volgende beleidsvoornemens:

Ten aanzien van het kerkgebouw te Boornbergum:

- de realisering van het meerjaren-onderhoudsplan en het binnen de
 begroting stellen van  prioriteiten.

    

Ten aanzien van de pastorie:

- het onderhoud van de pastorie

 

Algemeen:

- Te streven naar de realisatie van een sluitende jaarrekening

 

BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE BOORNBERGUM/KORTEHEMMEN

 

2014-2018

 
ONDERDEEL DIACONIE
 
DE DIAKENEN

 

Uitgangspunt:

De Kerkorde en de ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland zeggen over het ambt van de diaken het volgende:

        ‘De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot

        de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen
        van de liefdegaven,

        de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en
        wereld,

        de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale
        roeping

        en de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van
        de gemeente van diaconale aard.’

 

        (Kerkorde PKN artikel V)

 

In Ordinantie 3-II-11 worden bovendien nog de volgende taken genoemd of wordt de volgende toelichting gegeven:

        ‘de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten,

        het mede voorbereiden van de voorbeden,

        het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die
        dat behoeven,

het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn,

het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande,

het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen (classis, synode), zo de diakenen daartoe geroepen worden.’

 

Deze woorden uit de Kerkorde en de Ordinanties vormen het uitgangspunt voor het werk van het college van diakenen.

 

Werkzaamheden die de diakenen gewoon zijn te verrichten

-ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdiensten

-collecteren tijdens de kerkdienst, en het beheren van dit geld.

-binnen brengen van brood en wijn, breken van het brood en
 uitdelen van brood en wijn door twee diakenen bij de viering van
 de Maaltijd van de Heer

-het brengen van brood en wijn naar ouderen die dit thuis wensen
 mee te vieren.

-bij de vieringen van Pasen: uitdragen van de oude Paaskaars en
 binnendragen van de nieuwe Paaskaars

-bij doopdiensten: doopwater binnen brengen

-vervoer ouderen naar de eredienst, zo men dit vervoer wenst.

-beheren van het diaconaal vermogen en landerijen in eigendom van
 de diaconie

-verdeling van het diaconale geld (rentebaten en opbrengsten van
 collecten) aan goede doelen (regionaal, nationaal en internationaal)

-financiële ondersteuning van Floreant Deo

-bloemengroet bezorgen vanuit de kerkdienst

-periodiek verzorgen van koffiemorgen voor ouderen in ‘deBoarnstins’ in samenwerking met de diaconie van de vGkn.

-Actie Schoenmaatjes verzorgen in samenwerking met Christelijke
 basisschool ‘By de Boarne’ en de diaconie van de vGkn

-Actie Roemenië op Dankdag verzorgen in samenwerking met de
 diaconie van de vGkn

-bijwonen van de diaconievergaderingen. De diaconievergaderingen
 worden, op uitnodiging, ook bijgewoond door een afgevaardigde
 van de ZWO-commissie

-regelmatig overleg/vergadering met de administrateur van de
 diaconie

-bijwonen van de maandelijkse kerkenraadsvergaderingen

-bijwonen van de vergaderingen van de classis, indien er een diaken
 wordt gevraagd

-meedoen aan bijscholingsactiviteiten (kerkenraad-dag,
 bovenplaatselijke toerustingsactiviteiten, lezen van vakliteratuur
 enz.)

-het zo goed mogelijk beheren van het diaconaal vermogen.

 -verdeling van rentebaten en opbrengsten collecten ten bate van
  goede doelen.
-aandacht hebben voor mensen met financiële nood binnen de
 gemeente en waar nodig/mogelijk hulp bieden door materiele steun
 of doorverwijzing naar externe hulpverleners.

- het beschikbaar stellen van kerktelefoon/ Lucasontvanger/  audioserver voor het bijwonen van de eredienst.

 

ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking)

Momenteel is er geen ZWO commissie actief. Het werk van de ZWO commissie is nu een onderdeel van de werkzaamheden van de Diaconie.

 

Uitgangspunt:

Doelstelling is: het werk van ZWO, zoals dat onder meer handen en voeten wordt gegeven door ‘Kerkinactie’,  onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen.

 

Activiteiten:

Zichtbaar is Z.W.O. in:

-eventueel het bezoeken van speciale avonden
 waar ‘zendingswerkers’ hun ervaringen delen

-ondersteunen van projecten  die door Kerkinactie  zijn uitgezocht. Middels folders, informatie in het kerkblad of bijvoorbeeld een diavertoning tijdens een kerkdienst , proberen we de gemeente erbij te betrekken.

-attenderen  op de waarde van postzegels en prentbriefkaarten: zij
 worden ingezameld en verkocht ten bate van Kerkinactie

-door het jaar heen zijn er collecten die bestemd zijn voor de
 plaatselijke ZWO- of voor  ‘ons’ project.

 

Inspiratiebronnen zijn:

-de bladen Vandaar en Omkeer

-Van ‘Kerkinactie’: de nieuwsbrief, de gebedsbrief, die de predikant --gebruikt voor de dienst van de gebeden, en het boek ‘Partners en

 Projecten’

-Van Oikocredit het kwartaalblad

- Het blad Open Deur

- Het blad I.S. (Internationale Samenwerking, een blad  van het
 ministerie van Buitenlandse Zaken)

- Toerustings bijeenkomsten van de classicale
 ZWO-commissie (vier bijeenkomsten per jaar)

-de bijbel is de grootste inspiratiebron

 

De administratie van de diaconie

De administratie van de diaconie wordt verzorgd door een administrateur (een vrijwilliger uit de gemeente).

Deze heeft de volgende taken:

-het bijhouden van de administratie

-het opstellen van de begroting

-het opstellen van de jaarrekening en zorgdragen voor goedkeuring
 door een accountant

-het doen van betalingen en het innen van pachtgeld

        
 
Nieuw Beleid 2014-2018

     

- Gezien de huidige economische ontwikkelingen wil de diaconie
  meer nadruk leggen op ondersteuning van lokale en regionale

  projecten/ individuele problematieken.

  Deze hoeven niet kerkelijk gerelateerd te zijn.


 

BESCHRIJVING VAN ANDERE COMMISSIES EN GROEPEN
BINNEN DE GEMEENTE

 

HET JEUGD- EN JONGERENWERK

 

Kindernevendienst

Vrijwel elke eerste en derde zondag van de maand, buiten de vakanties om, is er kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De kinderen verlaten na de schriftlezingen de kerkruimte om naar ’t Bynt te gaan, waar zij het bijbelverhaal in begrijpelijke taal te horen krijgen en eventueel nog een knutselwerkje doen. Na afloop van de kerkdienst worden de kinderen terug gebracht naar de kerk..

De catechese

Van oktober tot en met maart is er catechese voor de jongeren die de basisschool hebben verlaten. De catechese wordt gegeven door gemeenteleden en  de predikant

Er zijn twee catechesegroepen, die eenmaal in de veertien dagen bijeen komen.

Er is een groep van 12 -13 jarigen, en er is een groep voor jongeren 14-15 jarigen.

 

DE GESPREKSGROEPEN

De zondagavondgespreksgroep

Gedurende het winterseizoen komt deze groep eenmaal per maand op zondagavond samen om een onderwerp te bespreken dat door de deelnemers wordt ingebracht.

De leiding van de groep berust bij de deelnemers zelf.De groep bestaat al vele jaren, en telt een kleine twintig leden.

 

Theologische studiekring

Deze groep is bedoeld voor gemeenteleden, die er niet voor terugdeinzen om studie te maken van een hoofdstuk uit een boek, en om daarover een stevige boom op te zetten.

De groep komt ongeveer vijf  keer per seizoen bijeen, en bestaat uit ongeveer tien deelnemers.

Besproken werden onder meer de boeken ‘Waar het op aankomt’ van Bernard Rootmensen, en de boekjes van B.L. van der Woude over dieptepsychologisch bijbellezen, Wandelen over het water van C. ter Linden.

 

FLOREANT DEO,WERKGROEP VOOR SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKINGEN

De naam ‘Floreant Deo’ betekent: ‘Mogen zij bloeien voor God’.

Deze werkgroep probeert door middel van symbolische bloemschikkingen in de kerk het thema van de zondagse eredienst te onderstrepen.

Met name in de Adventstijd, rond Kerst, in de Veertigdagentijd en rond Pasen, op Hemelvaart en Pinksteren en op Bid- en Dankdag is deze werkgroep actief.

De schikkingen vormen vaak een prachtig aandachtspunt in de kerkruimte.

Verder wordt de kerstboom in de kerk te Boornbergum door deze groep versierd.

De werkgroep bestaat uit ongeveer twaalf leden. Tweemaal per jaar wordt er vergaderd om de plannen voor de komende tijd te bespreken. Voorts worden er uitstapjes ondernomen om de kennis te vergroten en de onderlinge band te versterken. Ook de zondagse bloemengroet wordt  voornamelijk door leden van Floreant Deo geschikt.

 
HET KLEINKOOR

Er is een groot aantal zanglustige gemeenteleden, dat zich verenigt heeft in een ad-hoc koor, genaamd ‘Het Kleinkoor’. Voor de hoogtepunten van het kerkelijk jaar, zoals voor Pasen, studeert dit koor gedurende een aantal weken na afloop van de kerkdienst een aantal liederen in, dat vaak in wisselzang met de gemeente gezongen kan worden.

Doelstellingen zijn: het plezier in het samen zingen en het verlevendigen van de kerkdiensten door een grotere participatie van gemeenteleden.

 

GEMEENTEZONDAG-COMMISSIE

 

Deze commissie, bestaande uit drie gemeenteleden en de predikant, organiseert de jaarlijkse gemeentezondag, die aan het begin van het seizoen, in de tweede helft van de maand september wordt gehouden.

De gemeentezondag is een hoogtepunt in het gemeenteleven, en mag zich verheugen in een zeer grote deelname van gemeenteleden. De dag wordt meestal gehouden op een locatie buiten het dorp, en duurt van ongeveer 9.30 uur tot ongeveer 15.30 uur. Een bijzondere kerkdienst en een gezamenlijke lunch maken altijd deel uit van het programma.

 

DE WERKGROEP OARS AS OARS

Deze groep organiseert 3 diensten per jaar met een totaal andere opzet dan de reguliere erediensten. Deze diensten zullen toegankelijk moeten zijn voor jong en oud.

PAASONTBIJT COMMISSIE

terug
 
 
 
 
Cantorij
meer
 
Lezing duurzaamheid
meer
 
Nieuws van de kerkrenrmeester, Collectebonnen
meer
 
Gesprekskring
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.